Analytics
Przejdź do treści

Statut

STATUT

Fundacji Marketingowej Strategie Marketingowe
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Strategie Marketingowe, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Obtułowicza w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Piłsudzkiego 40/3, w dniu 26-06-2018 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Chorzów.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, biura, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. gospodarki

§4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się̨do realizacji celów Fundacji, oraz osobom uczestniczącym w realizowanych projektach według potrzeb.

§6

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celem Fundacji jest:
1. Upowszechnianie idei marketingu opartego na faktach
2. Promocja świadomości zarządzania strategicznego organizacją
3. Promocja praktyk tworzenia strategii komunikacji marek, architektury marek
4. Wspieranie marketingowe startup’ów
5. Wspieranie organizacji we wprowadzaniu nowych produktów na rynek

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie pomocy podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
2. Prowadzenie poradnictwa i konsultingowo-doradczych wspierających cele Fundacji.
3. Działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie analiz, ekspertyz i mentoringu.
4. Działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, targów, konferencji i seminariów oraz innych eventów.
5. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów, e-kursów i webinariów.
6. Działalność promocyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
7. Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych.
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi w zakresie celów realizowanych przez Fundację.
9. Wspieranie innych organizacji, stowarzyszeń, związków działających w branży marketingowej w obszarach zbieżnych z celami Fundacji.
10. Fundowanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i rzeczowe działalności osób
fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12. Działalność charytatywna i wspieranie organizacji charytatywnych.
13. Budowanie kontaktów biznesowych wokół celów fundacji.

§9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, organami samorządowymi i rządowymi, publicznymi i prywatnymi jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą prowadzącymi działalność zbieżną z jego celami
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: dotacji, darowizn, grantów, subwencji, świadczeń fundatora, spadków, zapisów, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, z majątku ruchomego i nieruchomego, odsetek bankowych, innych dochodów.
Rozdział IV. Władze Fundacji

§12

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§13

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób powoływanych przez Fundatora na okres kadencji nie dłuższy niż 3 lata.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jeden raz.
3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) śmierci Członka Zarządu,
c) odwołanie Członka Zarządu przez Fundatorów na drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia.
5. Członek Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
6. Nagrody, premie i inne formy gratyfikacji członków Zarządu podejmowane są jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

§14

1. Do kompetencji Zarządu w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:
a) prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
b) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych i budżetu Fundacji,
c) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
f) powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji
g) wykonywanie wszelkich innych czynności niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
Rozdział V. Postanowienia końcowe

§15

1. Po zarejestrowaniu Fundacji statut może zostać zmieniony na wniosek Fundatorów.

§16

1. Fundacja może się̨ połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy.

§17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się̨jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego.
3. Decyzjęo likwidacji podejmują Fundatorzy.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą̨ zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz podmiotów wskazanych przez Fundatorów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, zostając na niej, zgadzasz się z regulaminem więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close